Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. ARMII KRAJOWEJ W SKARSZEWIE

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji oferowanych na Stronie Internetowej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Skarszewie, zwanej dalej w skrócie Stroną. 

2. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na Stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Użytkownicy Strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP, prawa obowiązującego w Szkole Podstawowej w Skarszewie oraz zasad współżycia społecznego.

4. Podmiotem oferującym treści na Stronie jest: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Skarszewie Skarszew 50 62-817 Żelazków woj. wielkopolskie zwana dalej Szkołą.

5. Do publikacji na Stronie nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób a także godzące w dobre imię Szkoły.

 

§ 2 KORZYSTANIE Z TREŚCI STRONY

1. Korzystanie z treści udostępnianych na łamach Strony jest bezpłatne.

2. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na Stronie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.

3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony, uzyskanie nie przysługujących mu praw dostępu.

 

§ 3 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Szkoła dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.

2. Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte na Stronie.

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie przez jej użytkowników.

4. Szkoła dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony jednakże zastrzega, i nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszenia niniejszego regulaminu należy przesłać na adres szkoły.

2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.