RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych przetwarzanych na naszej stronie internetowej jest :
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Skarszewie,
Skarszew 50, 62-817 Żelazków.
Wyznaczony Inspektor Ochrony Danych - Natalia Ratajewska mailto:kontakt [at] rodo-leszno.com.pl (kontakt[at]rodo-leszno[dot]com[dot]pl)   tel.: 783 479 791

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Dane osobowe Twoje oraz Twojego dziecka są przetwarzane w następujących celach:

- realizacji procesu edukacji w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Skarszewie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

- dostarczania do organizacji nowych zasobów materialnych, usług i praw,

- dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 Odbiorcami danych osobowych Twoich i Twojego dziecka mogą być: podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, instytucje ubezpieczeniowe w przypadku korzystania z ubezpieczeń np. w ramach realizacji wycieczek szkolnych, inne instytucje oświatowe/publiczne/ organizatorzy konkursów, np. w przypadku udziału w konkursach międzyszkolnych (czyli firmy/instytucje, które mogą mieć dostęp do danych lub mogą im zostać one udostępnione zgodnie z przepisami prawa), platformy do nauki zdalnej (Microsoft Office 365). Twoje dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe Twoje oraz Twojego dziecka będziemy przetwarzać zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

PRZYSŁUGUJĄCE CI PRAWA

Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku zgłoszenia przez Ciebie chęci skorzystania z Twoich praw, każdorazowo będziemy badać z jakich praw możesz skorzystać na podstawie przepisów prawa.

PODANIE DANYCH

Podanie danych osobowych Twoich oraz Twojego dziecka jest warunkiem koniecznym, niezbędnym do realizacji celów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Skarszewie. Odmowa udostępnienia danych spowoduje brak możliwości realizacji celów przez Administratora wobec Ciebie i Twojego dziecka.