Regulamin zajęć nauki pływania

REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Uczestnicy zajęć oraz ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Aquapark Kaliszu oraz Regulaminu zajęć „Nauki pływania dla uczniów klas I-III organizowanych przez SP w Skarszewie.

2. Dziecko zostaje wpisane na listę uczestników zajęć na podstawie złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji oraz przedłożenia oświadczenia rodzica uczestnika „Nauki pływania dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Skarszewie” o braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach. 

3. Wpisanie dziecka na listę uczestników jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zajęć. 

4. Rodzice i uczestnicy zajęć zobowiązani są przestrzegać dni i godzin, na które dziecko jest zapisane. 

5. Na basenie dziecko przebywa 45 minut zajęć pod opieką instruktora. W autokarze w drodze i podczas powrotu z basenu oraz w części szatniowej opieka nad dzieckiem przed i po zajęciach należy do wychowawcy/opiekuna. 

6. Zajęcia odbywają się w grupach max. 15 osobowych i prowadzone są przez instruktora posiadającego odpowiednie uprawnienia. Dziecko powinno bezwzględnie stosować się do jego poleceń i wskazówek. 

8. Grupa ćwiczebna wchodzi i wychodzi z wody na sygnał instruktora. Każde wejście i wyjście z wody w czasie zajęć może odbywać się za wiedzą i zgodą instruktora. Bez jego zezwolenia nie wolno opuszczać pływalni. 

9. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych podczas zajęć dziecko powinno o tym poinformować instruktora. 

10. Na pływalni przestrzegać należy porządku i dyscypliny. Niedopuszczalne są lekkomyślne żarty, jak: potrącanie, spychanie, wrzucanie do wody, mogące doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku. 

11. Na pływalni wszystkich uczestników obowiązuje koleżeńskość, wzajemna życzliwość i chęć przyjścia z pomocą koleżankom i kolegom w czasie nauki i ewentualnego grożącego niebezpieczeństwa. 

12. Za zgubione lub pozostawione rzeczy na terenie pływalni Szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

13. W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu może zostać odmówione przyjęcie uczestników zajęć na basen. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych (np. awaria basenu itp.). w przypadku odwołania zajęć z przyczyn obiektywnych lub leżących po stronie pływalni, zajęcia te zostaną odrobione w terminie wyznaczonym przez organizatora a dogodnym dla uczestników. 

 

I POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: 

1. Nauka pływania na basenie stanowi dodatkową ofertę przeznaczoną dla uczniów klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Skarszewie. 

2. Nauka pływania jest dostosowana do wieku oraz umiejętności uczniów (podział na grupy zostanie dokonany na pierwszych zajęciach po ocenie umiejętności).

3. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących w basenie całkowitą odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia – instruktor. W pomieszczeniach pływalni za właściwe zachowanie, porządek i bezpieczeństwo odpowiedzialni są opiekunowie grupy-nauczyciele. 

4. Opiekunowie grupy mają obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia na pływalnię do momentu jej opuszczenia przez ostatniego członka grupy. 

5. W czasie pobytu na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby grupa zachowywała się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowała i nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu. 

 

II ZASADY ORGANIZACYJNE 

1. Wszyscy uczniowie uczestniczący w lekcjach nauki/doskonalenia pływania stanowią wspólną grupę uczestników zajęć na basenie. 

2. Opiekę nad grupą sprawuje opiekun-nauczyciel. 

3. Uczniowie zawsze wyruszają na zajęcia ze szkoły i po zajęciach wracają do szkoły. 

4. Pod opieką nauczyciela uczniowie parami udają się do każdego miejsca pobytu: 

szkoła – autobus – pływalnia – autobus – szkoła. 

 

III ZADANIA RODZICÓW UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z NAUKI PŁYWANIA 

1. Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu na basen, zgłoszenie dziecka do udziału w zajęciach „Nauki Pływania”, oświadczenie o przeciwwskazaniach zdrowotnych dziecka (załącznik nr 1). 

2. Współdziałanie z opiekunem-nauczycielem w zakresie realizacji zadań i harmonogramu wyjazdu na basen. 

3. Informowanie opiekuna o wszelkich objawach złego stanu zdrowia dziecka, o chorobach skóry, skaleczeniach i ranach oraz chorobach zakaźnych dziecka. 

4. Zadbanie o przygotowanie przyborów dziecka na basen (ręcznik, klapki, strój kąpielowy, czepek, itp.). 

 

IV ZADANIA UCZNIÓW – UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ 

1. Uczestnicy słuchają opiekuna- nauczyciela, który sprawują opiekę podczas wyjazdu na basen oraz instruktorów pływania i ratowników pływalni. 

2. Uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu na basen i bezwzględnie przestrzegają regulaminu. 

3. Poruszają się w parach, zgodnie z zasadami podanymi przez opiekuna. 

4. Utrzymują porządek w autobusie oraz na pływalni, ze szczególnym uwzględnieniem szatni. 

5. Samodzielnie dbają o swoje rzeczy, biorą odpowiedzialność za ich pakowanie i zabieranie po zajęciach. 

6. Podczas pobytu na pływalni uczniów obowiązują postanowienia regulaminu Aquapark Kalisz. 

7. Uczniowie informują opiekuna/instruktora o zamiarze wyjścia do toalety oraz o wszelkich sytuacjach mogących zagrażać bezpieczeństwu uczniów a także zgłaszają wszelkie objawy złego samopoczucia. 

 

V ZASADY ZACHOWANIA NA BASENIE 

1. Okrycia wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szatni. 

2. Po obiekcie pływalni poruszamy się tylko w klapkach kąpielowych, ostrożnie i powoli. 

3. Na hali basenowej uczniów obowiązuje strój kąpielowy. Zalecany jest także gumowy czepek kąpielowy. 

4. Każdy uczestnik przed wejściem na halę pływalni musi umyć całe ciało pod natryskiem i po wyjściu z basenu. 

5. Na halę basenową wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie pod nadzorem opiekunów i zostają przekazani instruktorom. 

6. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia instruktora i ratownika. 

7. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających oraz im samym. 

8. Zabrania się w szczególności: 

• wchodzić do wody bez zezwolenia; 

• biegać po chodnikach otaczających niecki basenów, w szatniach i pod 

prysznicami, ślizgać się po mokrych powierzchniach; 

• skakać do wody z brzegów basenów, ze słupków startowych bez zgody i nadzoru 

instruktora/ ratownika; 

• popychać, wrzucać i wciągać do wody osoby stojące na brzegu niecki basenu; 

• zanurzać, przytrzymywać pod wodą innych użytkowników basenów; 

• nurkować oraz wykonywać ćwiczenia bezdechowe bez zezwolenia i nadzoru 

instruktora/ ratownika; 

• niszczyć urządzeń i sprzętu pływalni oraz zaśmiecać i brudzić na terenie pływalni; 

• zatykać ciałem i manipulować przy kratkach urządzeń pobierających wodę; 

• żuć gumę podczas pobytu na hali basenowej, pluć na podłogę oraz do wody basenowej, załatwiać potrzeb fizjologicznych do wody w basenie. 

9. Nad bezpieczeństwem przebywających w wodzie czuwają ratownicy, którzy mają odpowiedni strój z napisem RATOWNIK. 

10. Na sygnał ratownika oraz instruktora kąpiący się musi natychmiast wyjść z wody i bezwzględnie dostosować się do ich dalszych poleceń. 

11. Na sygnał instruktora kończący zajęcia uczestnicy zajęć muszą natychmiast wyjść z wody i po zbiórce na chodniku przy basenie udać się wraz z opiekunami do swoich szatni. 

12. Każdy uczestnik zajęć na basenie zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać zasad regulaminu. Instruktorzy, ratownicy, i opiekunowie nie odpowiadają za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów regulaminu. 

13. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie. 

 

VI ZASADY ZACHOWANIA W AUTOBUSIE 

1. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego jest dozwolone tylko w momencie całkowitego zatrzymania się pojazdu oraz w miejscu wyznaczonym przez kierowcę. 

2. W autobusie obowiązuje zakaz: 

• spożywania posiłków i napojów; 

• śmiecenia; 

• niewłaściwego użytkowania siedzisk – wchodzenia butami na siedziska, klęczenia na siedzisku, opierania stóp o oparcia siedziska itp.; 

• niszczenia elementów wyposażenia; 

• chodzenia po autobusie w trakcie jazdy; 

• opierania się o drzwi; 

3. W autobusie zajmujemy miejsca siedzące przeznaczone dla pasażerów. Każdy pasażer zajmuje jedno miejsce. Zabrania się zajmowania jednego miejsca przez dwóch pasażerów. 

4. Kierowca oraz opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za upadek i uszkodzenia pasażera wynikające z nieprzestrzeganie zasad. 

5. W autobusie opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach. 

6. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągane konsekwencje zgodnie z WSO.